Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14832
Title: Phá vỡ bí ẩn PR
Authors: Jefkins, Frank
Nguyễn, Thị Phương Anh (d)
Ngô, Anh Thi (d)
Keywords: Quan hệ công chúng
Issue Date: 2004
Publisher: Trẻ
Abstract: Lịch sử quan hệ công chúng (PR), định nghĩa và phân biệt quan hệ công chúng. Phòng quan hệ công chúng nội bộ, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch thực hiện chương trình quan hệ công chúng; Hợp tác với truyền thông, ngân sách, tài trợ, quản trị khủng hoảng,....
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14832
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pha-vo-bi-an-PR.pdf26,24 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.