Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14830
Title: Giáo trình kiểm toán (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế)
Authors: Phan, Trung Kiên
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2011
Publisher: Giáo dục
Abstract: Giới thiệu những kiến thức cơ bản, những khái niệm và quy trình của các hoạt động kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính trong quan hệ với các lĩnh vực khác như kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Chu trình kiểm toán chu kỳ doanh thu và các tài khoản liên quan
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14830
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Kiem-toan-P.1.pdf4,88 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Kiem-toan-P.2.pdf5,03 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.