Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14828
Title: Giáo trình hành vi tổ chức
Authors: Bùi, Anh Tuấn (ch.b)
Phạm, Thuý Hương (ch.b)
Keywords: Hành vi tổ chức
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân, tạo động lực cho người lao động, cơ sở của hành vi nhóm, lãnh đạo và quyền lực, giao tiếp trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hoá tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14828
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Hanh-vi-to-chuc.pdf10,41 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.