Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14827
Title: Bài tập và bài giải kế toán tài chính
Authors: Hà, Xuân Thạch
Keywords: Kế toán -- Vấn đề, bài tập, ...
Tài chính -- Vấn đề, bài tập, ...
Issue Date: 2010
Publisher: Lao động
Abstract: Gồm các bài tập, bài giải rèn luyện khả năng sử dụng tài khoản, kế toán tổng hợp theo chức năng kinh doanh của các ngành: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, nội thương, ngoại thương, khách sạn, du lịch, dịch vụ...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14827
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-va-bai-giai-Ke-toan-tai-chinh-P.2.pdf17,61 MBAdobe PDF Sign in to read
Bai-tap-va-bai-giai-Ke-toan-tai-chinh-P.1.pdf15,16 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.