Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14631
Title: Thang máy
Authors: Nguyễn, Danh Sơn
Keywords: Thang máy
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Giới thiệu thang máy một cabin và thang máy nhiều cabin, thang nâng có lồng, thang nâng dùng xe kíp và thang nâng dùng trong xây dựng. Trình bày chi tiết về thang máy, giải thích cách làm việc, tính toán chúng và xem xét các loại thang nâng chuyên dùng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14631
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thang-may.pdf73,86 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.