Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14629
Title: Giáo trình vật liệu cơ khí
Authors: Châu, Minh Quang
Keywords: Cơ khí -- Vật liệu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Vai trò và tính chất chung của kim loại và hợp kim. Kim loại đen. Nhiệt và hoá nhiệt luyện. Hợp kim cứng và kim loại màu. Vật liệu phi kim loại và nhiên liệu dùng trong cơ khí
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14629
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Vat-lieu-co-khi.pdf2,9 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.