Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14625
Title: Giáo trình Kỹ thuật sấy 1
Authors: Phạm, Thanh
Keywords: Kĩ thuật sấy
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Abstract: Nội dung giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về lý thuyết sấy như: các tính chất của vật liệu ẩm, tác nhân sấy, quá trình truyền nhiệt- truyền chất trong vật liệu, động học quá trình sấy và một số phương pháp xác định thời gian sấy.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14625
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-ky-thuat-say.pdf7,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.