Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14624
Title: Giáo trình Kỹ thuật lò hơi
Authors: Phạm, Xuân Vượng (ch.b)
Nguyễn, Văn Muốn
Keywords: Lò hơi
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Nông nghiệp I
Abstract: Giới thiệu những nội dung cơ bản về quá trình, thiết bị sản xuất và vận chuyển hơi nước nóng chủ yếu từ nhiên liệu hữu cơ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14624
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-Ky-thuat-lo-hoi.pdf19,3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.