Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14621
Title: Động lực học máy trục
Authors: Trần, Văn Chiến
Keywords: Động lực học
Issue Date: 2005
Publisher: Hải Phòng
Abstract: Trình bày sơ đồ tính toán động lực học máy trục, sự làm việc của máy trục trong thời kỳ quá độ, các phương trình tổng quát động lực học máy trục, động lực học các cơ cấu của cần trục, động lực học kết cấu thép cần trục tải trọng động khi phối hợp làm việc của cơ cấu nâng và kết cấu thép
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14621
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dong-luc-hoc-may-truc.pdf9,89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.