Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14620
Title: Động lực học máy (Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học)
Authors: Đỗ, Sanh
Keywords: Động lực học
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Citation: In lần thứ nhất
Abstract: Các khái niệm cơ bản về máy và mô hình cấu trúc máy. Chuyển động của máy cứng một bậc động. Động lực của quá trình bình ổn, quá trình mở máy và tắt máy. Phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14620
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dong-luc-hoc-may.pdf7,19 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.