Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14617
Title: Điều khiển khí nén và thuỷ lực
Authors: Lê, Văn Tiến Dũng
Keywords: Khí nén
Thuỷ lực
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày nguyên lý cơ bản về khí nén và thuỷ lực. Bơm thuỷ lực và điều chỉnh áp suất, máy nén khí, xử lý không khí và điều chỉnh áp suất, valve điều khiển, bộ tác động, các bộ phận trong hệ thống thuỷ lực và khí nén, quá trình điều khiển khí nén, an toàn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14617
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dieu-khi-khi-nen-va-thuy-luc.pdf4,28 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.