Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14615
Title: Dao động kĩ thuật (Dành cho sinh viên khối cơ khí)
Authors: Thái, Văn Nông
Nguyễn, Văn Nhanh
Keywords: Dao động kĩ thuật
Issue Date: 2012
Publisher: Giao thông vận tải
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết dao động, các dạng dao động tuyến tính hệ 1 bậc, 2 bậc hoặc n bậc tự do và các phương pháp tính toán, ứng dụng trong kỹ thuật.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14615
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao-dong-ky-thuat.pdf17,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.