Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14613
Title: Công nghệ chế tạo phụ tùng
Authors: Trần, Đình Quý (ch.b)
Trương, Nguyễn Trung
Trần, Thị Vân Nga
Keywords: Chi tiết máy
Issue Date: 2005
Publisher: Giao thông vận tải
Abstract: Trang bị cho các kỹ sư Cơ khí chuyên ngành Giao thông các kiến thức cơ bản trong gia công chế tạo phục vụ cho việc chế tạo thay thế các chi tiết của các phương tiện GTVT.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14613
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-che-tao-phu-tung.pdf11,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.