Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14612
Title: Cơ sở nghiên cứu và sáng tạo Robot
Authors: Trần, Thế San (d)
Nguyễn, Tiến Dũng (h.đ)
Keywords: Robot
Issue Date: 2003
Publisher: Thống kê
Abstract: Cung cấp kiến thức cơ bản để tìm hiểu, nghiên cứu và sáng tạo Robot. Đặc biệt tập trung các vấn đề cơ học, động học và động lực học của các cơ cấu chấp hành.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14612
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co-so-nghien-cuu-sang-tao-robot.pdf10,04 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.