Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14611
Title: An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cơ khí (Tài liệu dành cho giảng viên An toàn lao động, người làm công tác an toàn và người lao động làm việc trong các công việc liên quan)
Keywords: An toàn lao động
Issue Date: 2008
Publisher: Lao động Xã hội
Abstract: Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất có tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của người lao động
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14611
ISBN: 9789228216325
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
An-toan-ve-sinh-LD-trong-SXCK.pdf4,73 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.