Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14610
Title: Chế độ cắt gia công cơ khí
Authors: Nguyễn, Ngọc Đào
Hồ, Viết Bình
Trần, Thế San
Keywords: Gia công kim loại
Issue Date: 2002
Publisher: Đà Nẵng
Abstract: Phương pháp tính toán và các bảng tra cứu chế độ cắt hợp lý hỗ trợ cho việc học tập, sử dụng và điều khiển các thiết bị cắt kim loại như: tiện, phay, bào, khoan
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14610
Appears in Collections:Công nghệ cơ khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Che-do-cat-gia-cong-co-khi.pdf16,54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.