Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14594
Title: Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối (Dành cho các trường Đại học)
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Ngoại hối
Issue Date: 2008
Publisher: Thống kê
Abstract: Cuốn sách trình bày các tình huống ứng dụng sát thực tế, với kiến thức và kĩ năng giao dịch ngoại hối một cách toàn diện, hiện đại và có hệ thống.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14594
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Nghiep-vu-kinh-doanh-ngoai-hoi.pdf17,01 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.