Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14593
Title: Hoá kĩ thuật đại cương
Authors: Phùng, Tiến Đạt
Trần, Thị Bính
Keywords: Hoá kĩ thuật
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Hoá kĩ thuật là một khoa học nghiên cứu các quá trình chế biến các vật liệu, mà trong đó diễn ra sự thay đổi sâu sắc thành phần hoá học của chúng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14593
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-ky-thuat-dai-cuong.pdf33,49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.