Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14561
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
Other Titles: Business Essentials: Managing Creativity and Innovation
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Đổi mới
Sáng tạo
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Tính sáng tạo đóng một vai trò quan trọng trong quy trình đổi mới. Tính sáng tạo làm loé lên ý tưởng ban đầu, đồng thời cũng giúp cải thiện ý tưởng trong quá trình phát triển.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14561
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Quan-ly-tinh-sang-tao.pdf6 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.