Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14508
Title: Lam Sơn Thực Lục
Authors: Nguyễn, Trãi
Lê, Lợi (đề tựa)
Mạc, Bảo Thần
Keywords: Việt Nam -- Lịch sử -- Nhà Lê, 1418-1428
Lê Thái Tổ, 1385-1433 -- Vua Việt Nam
Issue Date: 1956
Publisher: Tân Việt
Citation: Năm 1944, dịch giả Mạc Bảo Thần đã dịch cuốn Lam Sơn thực lục và in thành sách năm 1956. Năm 1969, Văn Tân đã dịch Lam Sơn thực lục và in ở sách Nguyễn Trãi toàn tập (Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội). Năm 1970, Trần Văn Giáp giới thiệu Lam Sơn thực lục trong tác phẩm Tìm hiểu kho sách Hán Nôm (Thư viện Quốc gia xuất bản. Hà Nội, 1970). Ấn bản điển tử này được chuyển bởi: Công Đệ, Tuyết Mai, Doãn Vượng, Lê Bắc năm 2011 từ bản dịch của Mạc Bảo Thần do Nhà xuất bản Tân Việt in lần thứ 3 năm 1956
Abstract: Lam Sơn thực lục bao gồm lời tựa của vua Lê Thái Tổ và 3 phần chính: Phần thứ nhất kể lại thân thế của nhà vua và chuyện từ buổi đầu khởi nghĩa cho đến thời điểm nghĩa quân bao vây thành Nghệ An sau khi thắng trận Bồ ải, từ năm 1418 đến năm 1424.Phần thứ 2 kể lại chuyện đánh quân Minh từ năm 1424 đến khi quân Minh rút quân về nước, năm 1428. Phần thứ 3 kể về việc sửa sang nước nhà sau thiến thắng, chép bản Bình Ngô Đại Cáo và lời tổng kết của vua Lê Thái Tổ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14508
Appears in Collections:900. Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lam-Son-Thuc-Luc.pdf309 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.