Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14505
Title: Kế toán thương mại dịch vụ: Lý thuyết - Bài tập - Bài giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm
Authors: Trần, Phước (ch.b)
Keywords: Kế toán -- Học hỏi và giảng dạy
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Tài chính
Abstract: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. kế toán tiền và các khoản tương đương tiền, kế toán mua bán hàng hoá, xuất nhập khẩu, chi phí kinh doanh, chi phí thuế, báo cáo tài chính...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14505
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ke-toan-thuong-mai-dich-vu-P.1.pdf93,13 MBAdobe PDF Sign in to read
Ke-toan-thuong-mai-dich-vu-P.2.pdf107,37 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.