Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14504
Title: Kế toán quản trị - Phần II: Phân tích CVP - Dự toán - Đánh giá trách nhiệm - Định giá bán - Thông tin thích hợp để ra quyết định (Lý thuyết - Bài tập - Bài giải)
Authors: Phạm, Văn Dược (ch.b)
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Kế toán quản trị
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Những vấn đề chung về kế toán quản trị. Chi phí và phân loại chi phí. Hệ thống tính giá thành sản phẩm. Kế hoạch lợi nhuận. Phân tích biến động chi phí, trách nhiệm quản lý, quyết định về giá, đầu tư dài hạn, lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài chính
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14504
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ke-toan-quan-tri-P.2-1.pdf40,56 MBAdobe PDF Sign in to read
Ke-toan-quan-tri-P.2-2.pdf37,4 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.