Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14502
Title: Kê toán quản trị
Authors: Phạm, Văn Dược (ch.b)
Trần, Văn Tùng
Keywords: Kế toán quản trị
Issue Date: 2011
Publisher: Lao động
Abstract: Những vấn đề chung về kế toán quản trị. Chi phí và phân loại chi phí. Hệ thống tính giá thành sản phẩm. Kế hoạch lợi nhuận. Phân tích biến động chi phí, trách nhiệm quản lý, quyết định về giá, đầu tư dài hạn, lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài chính
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14502
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ke-toan-quan-tri.pdf14,16 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.