Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14501
Title: Nguyên lý kế toán Mỹ
Authors: Đặng, Kim Cương
Keywords: Kế toán
Kế toán mỹ
Issue Date: 2008
Publisher: Thống kê
Abstract: Nguyên lí cơ bản kế toán Mỹ. Hướng dẫn báo cáo kế toán; Quá trình thu thập ghi chép số liệu. Đo lường thu thập doanh nghiệp. bảng tính nhập và quá trình khóa sổ tài khoản. Kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14501
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-ly-ke-toan-my-P.1.pdf41,66 MBAdobe PDF Sign in to read
Nguyen-ly-ke-toan-my-P.2.pdf10,93 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.