Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14499
Title: Giáo trình: Kế toán tài chính
Authors: Nghiêm, Văn Lợi (ch.b)
Keywords: Kế toán tài chính -- Giáo trình
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2/2007
Publisher: Tài chính
Abstract: Một số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. Kế toán tài sản cố định. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14499
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ke-toan-tai-chinh.pdf13,89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.