Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14498
Title: Giáo trình: kế toán quản trị
Authors: Nguyễn, Ngọc Quang (ch.b)
Keywords: Kế toán quản trị
Kế toán
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân
Citation: Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị; các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp; phương pháp xác định chí phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ, dự toán ngân sách, kế toán trách nhiệm, định giá bán và các thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, dài hạn
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14498
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ke-toan-quan-tri-KTQD-P.1.pdf68,65 MBAdobe PDF Sign in to read
Giao-trinh-Ke-toan-quan-tri-KTQD-P.2.pdf135,64 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.