Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14490
Title: Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch: Giáo trình
Authors: Nguyễn, Văn Đính (ch.b)
Nguyễn, Văn Mạnh
Keywords: Du lịch
Giao tiếp
Tâm lí học
Issue Date: 1996
Publisher: Thống kê
Abstract: Vai trò của tâm lý học xã hội trong du lịch và một số vấn đề cơ bản về tâm lý học. Vài nét về sự hình thành và phát triển của tâm lý học xã hội. Các hiện tượng tâm lý cơ bản và một số khái niệm quan trọng. Ảnh hưởng của một số hiện tượng tâm lý xã hội và các quy luật tâm lý trong du lịch...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14490
Appears in Collections:Nhà hàng - Khách sạn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tam-ly-va-nghe-thuat-giao-tiep-trong-KDDL-P.1.pdf4,2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tam-ly-va-nghe-thuat-giao-tiep-trong-KDDL-P.2.pdf4,12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.