Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14489
Title: Giáo trình: Quản trị hành chính văn phòng
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc An
Keywords: Văn phòng và công việc văn phòng
Quản lí
Issue Date: 2006
Abstract: Giới thiệu tổng quan về văn phòng. Nghiệp vụ hành chính văn phòng. Tổ chức, quản lí và giải quyết văn bản. Công tác văn thư tạo lập hồ sơ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14489
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-tri-hanh-chinh-van-phong.pdf2,3 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.