Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14482
Title: Tài liệu tập huấn: Lễ tân ngoại giao (Tài liệu tham khảo phục vụ tập huấn cho cán bộVăn phòng Chính phủ)
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường (ch.b)
Keywords: Ngoại giao
Lễ tân
Issue Date: 2014
Abstract: Những nguyên tắc của lễ tân ngoại giao, lễ tân nhà nước. Ngôi thứ, thư tín và nghi lễ ngoại giao, được xây dựng trên cơ sở các quy tắc và thông lệ quốc tế về lễ tân
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14482
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le-tan-ngoai-giao.pdf3,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.