Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14480
Title: Thương hiệu với nhà quản lý
Authors: Nguyễn, Quốc Thịnh
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Thương hiệu -- Quản lí
Thương mại
Issue Date: 2005
Abstract: Nhận thức về thương hiệu để khẳng định vị thế hàng hoá Việt Nam cùng với thiết kế, xây dựng mô hình thương hiệu, bảo vệ thương hiệu, hiểu biết chất lượng sản phẩm của thương hiệu..., là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lí nhà nước, các cán bộ nghiên cứu và các nhà doanh nghiệp
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14480
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thuong-hieu-voi-nha-quan-ly.pdf5,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.