Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14479
Title: Tâm lý học quản trị kinh doanh
Authors: Nguyễn, Hữu Thụ
Keywords: Kinh doanh
Tâm lý học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Những vấn đề chung của tâm lí học quản trị kinh doanh. Tâm lí người tiêu dùng. Hoạt động bán hàng và tâm lí người bán hàng. Tập thể sản xuất kinh doanh. Quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh. Chân dung nhân cách nhà kinh doanh. Quảng cáo thương mại với tâm lí tiêu dùng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14479
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tam-ly-hoc-quan-tri-kinh-doanh-P.1.pdf24,99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tam-ly-hoc-quan-tri-kinh-doanh-P.2.pdf14,68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.