Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14476
Title: Quản trị bán hàng
Other Titles: Sales management
Authors: Comer, James M.
Lê, Thị Hiệp Thương (d)
Nguyễn, Việt Quyên (d)
Keywords: Kinh doanh
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Kiến thức về quản trị kinh doanh; Vai trò và vị trí của người bán hàng; Kiến thức cần thiết để trở thành người bán hàng giỏi; những hình thức khen thưởng để nâng cao hiệu qủa của người bán hàng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14476
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-tri-ban-hang-P.1.pdf9,78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Quan-tri-ban-hang-P.2.pdf9,28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Quan-tri-ban-hang-P.3.pdf45,11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.