Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14475
Title: Quản trị bán hàng: Tài liệu hướng dẫn học tập
Authors: Tôn, Thất Hải
Hà, Thị Thuỳ Dương
Keywords: Kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Cung cấp các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện công việc quản trị bán hàng: giới thiệu về công việc bán hàng và quản trị bán hàng, những kỹ năng cần thiết đối với Giám đốc bán hàng như lãnh đạo, phân tích, dự báo bán hàng, lập hạn ngạch, tổchức đội ngũ bán hàng, quản lý và làm tăng năng suất của lực lượng bán hàng, quản trị đội ngũ bán hàng…
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14475
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-tri-ban-hang.pdf1,14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.