Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14472
Title: Kinh tế lượng
Authors: Bùi, Minh Trí
Keywords: Kinh tế lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Trình bày những khái niệm cơ bản và phương pháp luận của kinh tế lượng; Mô hình hồi qui hai biên, ước lượng và kiểm định giả thuyết; Hồi qui bội và một số trường hợp của hồi qui bội; Qui hoạch trực giao. Đồng thời giới thiệu việc áp dụng mô hình hồi qui vào phương pháp ngoại suy để dự báo
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14472
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinh-te-luong-P.1.pdf2,4 MBAdobe PDF Sign in to read
Kinh-te-luong-P.2.pdf4,2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.