Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14470
Title: Hệ thống thông tin quản lý (Bài giảng)
Authors: Phạm, Thị Thanh Hồng (ch.b)
Phạm, Minh Tuấn
Keywords: Hệ thống thông tin quản lý
Quản lí
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin. Thiết kế cơ sở dữ liệu. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin. Các hệ thống thông tin cấp chuyên gia và chức năng. hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định. Thương mại điện tử: chiến lược phát triển trong môi trường kinh doanh mới.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14470
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
He-thong-thong-tin-quan-li.pdf9 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.