Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14469
Title: Hành vi người tiêu dùng
Authors: Nguyễn, Xuân Lãn
Phạm, Thị Lan Hương
Đường, Thị Liên Hà
Keywords: Hành vi người tiêu dùng
Issue Date: 2011
Publisher: Tài chính
Abstract: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, xem xét các ảnh hưởng bên trong đến quyết định của người tiêu dùng, một lĩnh vực quan trọng của hành vi người tiêu dùng liên quan đến sự hiểu biết về cách thức người tiêu dùng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14469
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanh-vi-nguoi-tieu-dung-P.1.pdf44,44 MBAdobe PDF Sign in to read
Hanh-vi-nguoi-tieu-dung-P.2.pdf30,25 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.