Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14463
Title: Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị nhân sự
Authors: Nguyễn, Hữu Thân
Keywords: Quản lí nhân sự
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Mở bán công Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Mục tiêu, chức năng, vài trò của quản trị nhân sự, xu hướng và các vấn đề ảnh hưởng đến quản trị nhân sự
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14463
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-tri-nhan-su.pdf852,31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.