Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14461
Title: Quản trị nguồn nhân lực (Chương trình đào tạo nghiệp vụ)
Authors: Nguyễn, Thanh Hội
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức ở tầm vi mo, hệ thống các quan điểm, chính sách và hoạt động thực tiễn sử dụng trong quản trị con người cuả một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức và nhân viên.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14461
Appears in Collections:Quản trị Kinh Doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De-cuong-Quan-tri-nguon-nhan-luc.pdf674,64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.