Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14453
Title: Vận tải quốc tế, Bảo hiểm vận tải quốc tế
Authors: Triệu, Hồng Cẩm
Keywords: Vận tải quốc tế
Bảo hiểm
Issue Date: 2006
Publisher: Văn hoá Sài Gòn
Abstract: Khái niệm chung về vận tải. Vận tải quốc tế trong thương mại quốc tế. Chuyên chở hàng hoá thương mại quốc tế bằng các phương thức: vận tải biển, vận tải hàng không bằng các phương tiện vận tải khác. Chuyên chở container trong vận tải quốc tế. Bảo hiểm vận tải quốc tế, khái niệm chung, rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14453
Appears in Collections:KTB-Logistics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Van-tai-quoc-te-va-bao-hiem-van-tai-qt.pdf16,69 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.