Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14446
Title: Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Authors: Trương, Đoàn Thể (ch.b)
Keywords: Sản xuất
Quản lí
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất. Dự báo nhu cầu và thiết kế sản phẩm, công nghệ. Hoạch định năng lực sản xuất, nhu cầu nguyên vật liệu và tổng hợp điều độ sản xuất, quản trị dự án, hàng dự trữ và chất lượng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14446
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-tri-sx-va-tac-nghiep-p.1.pdf168,1 MBAdobe PDF Sign in to read
Quan-tri-sx-va-tac-nghiep-p.2.pdf173,37 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.