Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14445
Title: Quản lý sản xuất và tác nghiệp
Authors: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Sản xuất
Quản lí
Issue Date: 2008
Publisher: Giáo dục
Abstract: Khái quát về sản xuất và quản lí sản xuất với những nghiệp vụ quản lí cụ thể về quản lí năng lực sản xuất, hoạch định chương trình sản xuất, dự báo mức sản phẩm, quản lí dự trù, kế hoạch tác nghiệp sản xuất tổ chức sản xuất, tổ chức các hoạt động dịch vụ, quản lí cung cấp nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm, chiến lược sản xuất...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14445
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-ly-sx-va-tac-nghiep-p.1.pdf5,55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Quan-ly-sx-va-tac-nghiep-p.2.pdf7,41 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.