Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14442
Title: Nhập môn tổ chức vận tải ô tô
Authors: Trần, Thị Lan Hương (ch.b)
Nguyễn, Thị Hồng Mai
Lâm, Quốc Đạt
Keywords: Vận tải đường bộ
Issue Date: 2008
Publisher: Giao thông Vận tải
Abstract: Nội dung chủ yếu của giáo trình tập trung nghiên cứu các vấn đề về quá trình vận tải, phương tiện vận tải ô tô, điều kiện khai thác, các vấn đề về kinh tế, tổ chức vận tải hàng hoá và tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14442
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhap-mon-van-tai-o-to.pdf2,78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.