Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14434
Title: Giáo trình Kinh tế quốc tế (Dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế)
Authors: Đỗ, Đức Bình
Nguyễn, Thị Thuý Hồng
Keywords: Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2007
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày một số vấn đề chung về nền kinh tế thế giới, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, thị trường tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế, liên kết kinh tế và các tổ chức kinh tế quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14434
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Kinh-te-quoc-te.pdf7,86 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.