Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14428
Title: Đi vào nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Nghiên cứu khoa học -- phương pháp
Kỹ thuật viết
Issue Date: 2015
Publisher: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Abstract: Cuốn sách tập hợp những bài viết về hai nội dung chính: nghiên cứu khoa học và việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học. Nêu các khái niệm cốt yếu như “hoạt động nghiên cứu khoa học”, “cơ sở khoa học”, cách xác định để tài nghiên cứu, vấn đề đạo đức khoa học, văn hóa khoa học...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14428
Appears in Collections:001.Tri thức

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Di-vao-nghien-cuu-khoa-hoc.pdf130,72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.