Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14426
Title: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
Authors: Phước, Minh Hiệp
Lê, Thị Vân Đan
Keywords: Đầu tư
Phân tích đầu tư
Issue Date: 2007
Publisher: Thống kê
Abstract: Cung cấp những kiến thức lý thuyết chung về dự án đầu tư, việc tổ chức soạn thảo dự án đầu tư và việc tổ chức thẩm định dự án đầu tư, kỹ thuật, tổ chức quản trị, tài chính Và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14426
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thiet-lap-tham-dinh-du-an-dau-tu.pdf6,92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.