Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14422
Title: Phân tích và đầu tư chứng khoán: Giáo trình (Soạn theo chương trình của UBCKNN. Chương trình bắt buộc để dự thi Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán của ƯBCKNN)
Authors: Bùi, Kim Yến
Keywords: Chứng khoán -- Việt Nam
Giao dịch chứng khoán
Issue Date: 2008
Publisher: Thống kê
Abstract: Các phương pháp phân loại, tính toán hiệu quả của đầu tư trái phiếu và hàng loạt hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của việc đầu tư cổ phiếu. Kiến nghị nhằm xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu phân tích đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14422
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-tich-dau-tu-chung-khoan.pdf61,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.