Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14356
Title: Bài giảng: Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia
Authors: Dương, Viết Cường
Keywords: Dầu mỏ
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Mỏ địa chất
Abstract: Các sản phẩm dầu mỏ, các phương pháp phân tích hoá lý và phép thử tính năng của dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14356
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cac-san-pham-dau-mo-va-phu-gia.pdf5,02 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.