Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14354
Title: Cơ sở hoá học phân tích (Giáo trình đừng cho sinh viên các trường đại học Bách khoa, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Kỹ thụật ...)
Authors: Hoàng, Minh Châu
Từ, Văn Mạc
Từ, Vọng Nghi
Keywords: Hoá học phân tích
Hoá học
Issue Date: 2002
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Trình bày cơ sở lí thuyết cùa các phản ứng phân tích và các phương pháp hóa học sừ dụng các loại phản ứng đó, lí thuyết cơ sở và các ứng dụng phân tích của các phương pháp phân tích công cụ quan trọng nhất.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14354
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co-so-hoa-hoc-phan-tich.pdf17,79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.