Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14352
Title: Hoá học hữu cơ - Tập 3
Authors: Hoàng, Trọng Yêm (ch.b)
Keywords: Hoá học hữu cơ
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Nêu lên phương pháp điều chế, tính chất lý, hoá của các chức, cơ chế của phản ứng hữu cơ, đặc biệt lưu ý đến các phản ứng hữu cơ tạo nên các sản phẩm hoá học (hữu cơ) phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14352
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-hoc-huu-co-Tap3.pdf10,82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.