Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14349
Title: Xử lý nước thải công nghiệp
Authors: Trịnh, Xuân Lai
Nguyễn, Trọng Dương
Keywords: Xử lý nước thải
Nước thải công nghiệp
Issue Date: 2009
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản
Abstract: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để thiết kế công trình xử lí nước thải công nghiệp. Giới thiệu một số quy trình công nghệ xử lí nước có hiệu quả trong thực tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14349
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-P.1.pdf2,29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Xu-ly-nuoc-thai-cong-nghiep-P.2.pdf5,93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.